УСТАВ
НА НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕЛИНОЛОГИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕЛИНОЛОГИЯ", наричана по-нататък за краткост "ФЕДЕРАЦИЯТА", е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел, създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и ще осъществява дейност в частна полза на своите членове.
(2) ФЕДЕРАЦИЯТА е неполитическа и нерелигиозна организация. Тя е юридическо лице, чието седалище е гр. София, Район "Младост", ж. к. "Младост-3", бл. 320, вх. 2, ап. 49 и има собствена банкова сметка.
(3) ФЕДЕРАЦИЯТА е сдружение, отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА отговарят за нейните задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
(4) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕЛИНОЛОГИЯ", което може да се изписва и на чужд език.
(5) Всяко писмено изявление от името на ФЕДЕРАЦИЯТА трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
(6) Седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА е гр. София, Район "Младост", а адресът на нейното управление е: ж. к. "Младост-3", бл. 320, вх. 2, ап. 49.
(7) ФЕДЕРАЦИЯТА се учредява за неопределен срок.
(8) ФЕДЕРАЦИЯТА се представлява в отношенията й с държавата, органите и организациите в страната и чужбина от Председателя и Заместник-председателя – заедно или поотделно.
(9) Като пълноправен член на Международната федерация по фелинология – ФИФе (Federation Internationale Feline – FIFe), Федерацията се задължава да спазва Устава, правилниците и решенията на ФИФе и да съобразява дейността си с тях.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2. Основните цели на ФЕДЕРАЦИЯТА са цели в интерес на неговите членове. Те са следните:
1. Да съдейства за популяризиране, поддържане и развитие на развъдната дейност на котките;
2. Да съдейства за обединяването на любителите на котки;
3. Да съдейства за стопанското и материалното осигуряване на ФЕДЕРАЦИЯТА;
4. Да подкрепя всички усилия, насочени към гарантиране здравето на човек и животно, опазване на околната среда, задълбочаване контакта на човека с природата и защитата на животните;
5. Да възпитава своите членове в дух на родолюбие, природолюбие, приятелство и взаимопомощ;
6. Да спомага за повишаване авторитета на ФЕДЕРАЦИЯТА;
7. Да представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации.

Чл. 3. ФЕДЕРАЦИЯТА има следните основни задачи за постигане на своите цели:
1. Да осъществява защита на правата на своите членове в рамките на своите възможности и компетентност;
2. Да задоволява интересите и нуждите на своите членове при осъществяване на своята дейност;
3. Да популяризира развъдната дейност на чистопородни котки и резултатите от нея, като води подробна племенна книга на чистопородните котки и експериментална племенна книга, както и да издава родословия на котки-родители с родословие, чиито собственици са членове на клубове и/или на ФЕДЕРАЦИЯТА;
4. Да задоволява интересите и нуждите на своите членове, свързани с осигуряване на информация и специализирана помощ, както и консултации и обучение по въпросите на отглеждането и развъждането на чистопородни котки;
5. Да осъществява и развива връзки и сътрудничество със сродни организации и участва в срещи и прояви във връзка със своята дейност;
6. Да организира изложби на котки на местно, национално или международно ниво;
7. Да работи за създаване и поддръжка на собствена материална база и да привлича нови членове на ФЕДЕРАЦИЯТА в съответствие с настоящия устав;
8. Да осъществява просветна дейност за правилно развъждане и селекция.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 4. (1) Членството във ФЕДЕРАЦИЯТА е доброволно.
(2) Член на ФЕДЕРАЦИЯТА може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите и задачите на ФЕДЕРАЦИЯТА, приема задължението да спазва нейния Устав и желае да се ползва от дейността й.
(3) Учредителите на ФЕДЕРАЦИЯТА са нейни членове по право, като физически лица.
(4) Кандидатите подават писмено заявление до Управителния съвет, в което декларират, че са запознати с настоящия Устав и приемат да спазват неговите разпоредби, както и решенията на органите на ФЕДЕРАЦИЯТА. Заявлението се придружава от преписи на документите за съдебна регистрация и решението на управителните органи за членство във ФЕДЕРАЦИЯТА.
(5) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.
По своя преценка Управителният съвет може да внесе молбата за членство пред Общото събрание след пробен период, който не може да бъде по-кратък от една година и по-дълъг от оставащия период до следващото редовно ОС.
(6) Размерът на членския внос и на необходимите допълнителни вноски се определят от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

Чл. 5. Членството във ФЕДЕРАЦИЯТА се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на ФЕДЕРАЦИЯТА;
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване на юридическото лице член на ФЕДЕРАЦИЯТА;
3. с изключването;
4. с прекратяване на ФЕДЕРАЦИЯТА;
5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА.

Чл. 6. Членовете имат право:
1. да участват в управлението на ФЕДЕРАЦИЯТА;
2. да бъдат информирани за нейната дейност;
3. да ползват имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА само доколкото това не е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
4. да се ползват от резултатите от дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА съгласно разпоредбите на този Устав;
5. да ползват събраната от ФЕДЕРАЦИЯТА специализирана информация.

Чл. 7. Членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА са длъжни:
1. да спазват настоящия Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на ФЕДЕРАЦИЯТА;
2. да участват в дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА и да работят за постигане на нейните цели;
3. да издигат авторитета на ФЕДЕРАЦИЯТА, да спомагат за увеличаване на нейното имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите й и я злепоставят;
4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;
5. да пазят и да се грижат за имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА.

Чл. 7а. Членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА нямат право:
1. да издават родословия на котки – това се извършва централизирано от ФЕДЕРАЦИЯТА за България;
2. да организират самостоятелно изложби на котки и фелиноложки конкурси в България без разрешението на УС на ФЕДЕРАЦИЯТА;
3. да откриват свои клонове/филиали без решение на УС на ФЕДЕРАЦИЯТА за това.

Чл. 8. Членствените права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 9. Членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет и след изричното съгласие на Управителния съвет за това. В този случай те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 10. За задълженията на ФЕДЕРАЦИЯТА нейните членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното имущество над този размер.

Чл. 11. Член на ФЕДЕРАЦИЯТА може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:
1. нарушава предвидените в чл. 7 задължения;
2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство във ФЕДЕРАЦИЯТА несъвместимо.

Чл. 12. (1) Отпадането се констатира, когато член на ФЕДЕРАЦИЯТА:
1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил членския си внос за годината;
3. е преустановил участието си в дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА, като не е присъствал на три последователни заседания на Общото събрание.
(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на ФЕДЕРАЦИЯТА, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на ФЕДЕРАЦИЯТА.

Чл. 13. При прекратяване на членството ФЕДЕРАЦИЯТА не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на ФЕДЕРАЦИЯТА е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Върховен орган на ФЕДЕРАЦИЯТА е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

Чл. 15. (1) Общото събрание се състои от всички членове на ФЕДЕРАЦИЯТА.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на ФЕДЕРАЦИЯТА. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА.
(2) Инициатива за свикването му има Управителния съвет. Една трета от членовете на ФЕДЕРАЦИЯТА имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на ФЕДЕРАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 17. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на ФЕДЕРАЦИЯТА най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 18. Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието трябва да са на разположение на адреса на управление на ФЕДЕРАЦИЯТА и да се предоставят на всеки член при поискване.

Чл. 19. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.
(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл. 20. При гласуване всеки член на ФЕДЕРАЦИЯТА има право на един глас, с изключение на членовете, приети за пробен период съгласно чл. 4, ал. 5, втори параграф.

Чл. 21. Член на ФЕДЕРАЦИЯТА няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 22. Общото събрание:
1. Определя основните насоки и програма за дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА.
2. Изменя и допълва Устава;
3. Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контрольор;
4. Приема и изключва членове по предложение на Управителния съвет;
5. Взема решение за преобразуване и прекратяване дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА;
6. Взема решение за участие в други организации;
7. Приема бюджета на ФЕДЕРАЦИЯТА;
8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски по предложение на Управителния съвет;
9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. Отменя решенията на другите органи на ФЕДЕРАЦИЯТА, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА;
11. Одобрява по предложение на Управителния съвет и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА;
12. Взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав;
13. Взема решения за разпореждане с имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА и обременяването му с тежести;
14. Определя размера на членския внос и на допълнителните вноски във ФЕДЕРАЦИЯТА;
15. Взема и други решения, произтичащи от Устава и други нормативни актове.

Чл. 23. (1) Заседанието на Общото събрание се ръководи от избиран за всяко заседание председател.
(2) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 22 т. 2 и 6 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите;
(3) Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.
(4) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му. Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга. Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 24. Всеки член на ФЕДЕРАЦИЯТА, Управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрация на ФЕДЕРАЦИЯТА да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 25. (1) Управителният съвет е изпълнителен орган на ФЕДЕРАЦИЯТА, състои се от 5 (пет) члена, чийто състав се определя от Общото събрание.
(2) Управителния съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство и за срок от пет години.

Чл. 26. Управителният съвет:
1. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Разпорежда се с имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА при спазване изискванията на настоящия Устав;
3. Осъществява ръководството на ФЕДЕРАЦИЯТА в периода между заседанията на Общото събрание;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА;
б. Определя броя на щатните служители на ФЕДЕРАЦИЯТА, разпределението на техните функции, длъжности, права и задължения, и приема Правилник за своята дейност;
7. Определя реда и организира извършването на дейността на ФЕДЕРАЦИЯТА и носи отговорност за това;
8. Определя адреса на ФЕДЕРАЦИЯТА;
9. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;
10. Изготвя и приема Правилници за своята дейност;
11. Избира с обикновено мнозинство от състава си Председател, Заместник-председател и Секретар и определя функции на всеки свой член.

Чл. 27. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 28. (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(2) Редовно решение може да се вземе и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите за тези на Общото събрание.
(4) Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от Зам. председателя на Управителния съвет.
(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 26 т. 2 и 7 и чл. 14 ал. 2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.
(6) Всеки заинтересуван член на ФЕДЕРАЦИЯТА може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) Членовете на Управителния съвет носят отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на ФЕДЕРАЦИЯТА.

Чл. 29. (1) (отм. от 14.04.2011 г.). (2) Председателят на ФЕДЕРАЦИЯТА:
1. (отм. от 14.04.2011 г.) 2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, организира, ръководи и отговаря за неговата работа;
3. Оперативно се разпорежда със средствата на ФЕДЕРАЦИЯТА в рамките на утвърдения бюджет;
4. Сключва договори от името на ФЕДЕРАЦИЯТА;
5. Назначава и освобождава от длъжност щатните служители на ФЕДЕРАЦИЯТА;
6. Отчита се пред Управителния съвет за своята дейност;
7. Осъществява други дейности съобразно устава, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и на Управителния съвет.
(3) Председателят на ФЕДЕРАЦИЯТА няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на ФЕДЕРАЦИЯТА.
(4) Контрольорът на ФЕДЕРАЦИЯТА следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет и ползването на средствата по бюджета на НФФе. Той има право да присъства на заседанията на УС.

Чл. 30. ФЕДЕРАЦИЯТА ще извършва допълнителна стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ във връзка със своите цели и задачи както следва: рекламна дейност, издателска дейност, консултантска дейност, организиране и провеждане на изложби на котки на местно, национално и международно ниво, като в резултат на тази дейност няма да разпределя печалба.

Чл. 31. ФЕДЕРАЦИЯТА може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

Чл. 32. ФЕДЕРАЦИЯТА може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Решението за преобразуване се взема с единодушие.

Чл. 33. ФЕДЕРАЦИЯТА се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на Окръжния съд по седалище на ФЕДЕРАЦИЯТА в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 34. При прекратяване на ФЕДЕРАЦИЯТА се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 35. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА и го разпределя между членовете съобразно направените от тях имуществени вноски.

V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 36. (1) Имуществото на ФЕДЕРАЦИЯТА се състои от пари, вещи, правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, и други права, регламентирани от закона.
(2) Източници на средства на ФЕДЕРАЦИЯТА са приходи от извършвана допълнителна стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ, имуществените вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.
(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание по предложение на Управителния съвет, което посочва в решението си и начина на внасяне.
(4) При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Устав е приет на Общото събрание на Националната федерация по фелинология, проведено на 21.02.2003 г. и изменен на ОС на НФФе на 14.04.2011 г.
§2. Списъкът на членовете на Общото събрание, подписали този Устав да се счита за неразделна част от него.
§3. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

назад | нагоре

 

НФФе. Всички права запазени. Web-master